Cơ cấu tổ chức của Hệ Cao Đẳng Sư Phạm chính quy

hức năng: Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mặt công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.
Nhiệm vụ:Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ( Hanoi Pedagogical College)
  + Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.
+ Nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận trong Trường.
+ Lập quy hoạch xây dựng, phát triển bồi dưỡng các loại hình cán bộ trong Trường, cán bộ lãnh đạo từ cấp Trường đến các khoa, phòng, ban; làm các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ vào các chức danh lãnh đạo trong Trường.
+ Giúp Hiệu trưởng dự trù chỉ tiêu biên chế để trình Uỷ ban Nhân dân Thành phố từng năm và lâu dài, xét tuyển và bố trí cán bộ theo định biên đã được quy định.
+ Tổ chức thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
+ Làm các thủ tục thuyên chuyển, thôi việc, hưu trí đối với cán bộ, viên chức; chuẩn bị các loại hồ sơ cán bộ theo danh mục chức vụ do cấp trên quản lý để trình duyệt khi có Yêu cầu.Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ( Hanoi Pedagogical College)
+ Quản lý, thường xuyên cập nhật hồ sơ, lý lịch, của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn Trường.
+ Quản lý định mức lao động của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường.
+ Lập hồ sơ nâng bậc lương, hồ sơ trợ cấp bảo hiểm xã hội cho cán bộ, viên chức trong Trường.
+ Hoàn thiện các thủ tục về nhân sự trong việc đi công tác, học tập ở trong và ngoài nước.
+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
+ Thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá hàng năm đối với cán bộ, viên chức.
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự kiến chương trình xây dựng các văn bản quy định nội bộ của Trường.
+ Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ký ban hành.
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, xử lý các văn bản nội bộ của Trường; trình Hiệu trưởng phương án xử lý.
1) Đào tạo, bồi dưỡng:
- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (bậc Tiểu học, Trung học cơ sở) đạt trình độ cao đẳng và trung cấp .
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ có trình độ cao đẳng các ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thư viện, nông lâm ngư nghiệp ... 
- Thực hiện quy trình đào tạo liên thông trung học chuyên nghiệp - cao đẳng - đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Liên kết với các đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường đại học đào tạo giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức trình độ đại học theo hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, giáo dục từ xa).
- Điều tra nhu cầu, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông; tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Thực hiện đào tạo dự bị cao đẳng, đại học cho học sinh dân tộc thiếu số, học sinh vùng đặc biệt khó khăn theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.
- Đào tạo Liên Thông Hệ Đại Học Sư Phạm Hà Nội,Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Đại học Hải Phòng; Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương; Trường Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Nông nghiệp; Trường Đại học điện lực theo chương trình hợp tác của tỉnh.
- Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp.
- Đào tạo và dạy nghề cho người lao động.
2) Nghiên cứu và ứng dụng khoa học:
- Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế ở tỉnh và khu vực Tây Bắc. 
- Thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ theo quy định của Pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các ngành nghề đào tạo của nhà trường.
3) Hợp tác quốc tế:Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ( Hanoi Pedagogical College)
- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế thông qua các chương trình, dự án của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.
- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc các ngành nghề mà trường đào tạo.
4) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo và  Điều lệ trường Cao đẳng:
Tùy theo yêu cầu và đòi hỏi của thực tế, Trường Cao đẳng Hải Dương có thể được cơ quan có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ mới.

  • 29/03/2016 11:13
  • caodangsuphamhanoi.com

Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng