Ban Giám Hiệu Hệ cao đẳng sư phạm tại Hà Nội

Hiệu trưởng – TS.Vũ Hoài An
 – Điều hành chung các công việc của Trường
– Phụ trách các mặt công tác: tổ chức cán bộ, tài chính, thanh tra, pháp chế, hành chính, an ninh trật tự, liên kết đào tạo và bồi dưỡng, xây dựng Trường cao đẳng sư phạm
– Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ, Tài chính – Kế toán, Thanh tra – Pháp chế, Trung tâm liên kết Đào tạo – Bồi dưỡng, Trung tâm phát triển nghề nghiệp.
– Phụ trách các khoa: Tâm lý Giáo dục, Giáo dục Mầm non
    Phó Hiệu trưởng – TS.Vũ Thùy Nga
 – Phụ trách các mặt công tác: đào tạo, thông tin, thư viện
– Phụ trách các phòng: Đào tạo, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
– Phụ trách các khoa: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Giáo dục Thể chất và Nghệ thuật.
   Trưởng phòng Đào tạo – TS.Đàm Văn Bắc
 – Phụ trách các mặt công tác: quản lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục.
– Phụ trách các phòng: Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục.
– Phụ trách các khoa: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Vật lý
 Trưởng phòng Tổ chức – TS.Nguyễn Thị Hồng Gấm
– Phụ trách các mặt công tác: cơ sở vật chất, công tác học sinh sinh viên, y tế vệ sinh, quản lý khu nội trú; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
– Phụ trách các phòng: Hành chính – Quản trị, Công tác Học sinh – Sinh viên, Ban quản lý khu Nội trú, Trạm y tế.
– Phụ trách các khoa: Giáo dục chính trị, Giáo dục Tiểu học, Công nghệ môi trường.

  • 20/03/2016 02:14
  • caodangsuphamhanoi.com

Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng