ĐHSP Hà Nội tuyển sinh đào tạo ngành Quản lý giáo dục

  • 14/08/2016

Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục - Trường Đại học Sư phạm,Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,Khoa Quản lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chi tiết...


Đào tạo Thạc sĩ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • 05/04/2016

Giáo dục mầm non (Mã ngành: 60140101) Qui định trình độ ngoại ngữ đầu vào và đầu ra đào tạo Sau đại học áp dụng từ ngày 01/01/2015,3169/QĐ-ĐHSPHN

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động