Thạc sĩ Quản lý Giáo dục-Đại học Giáo dục ĐHQGHN

  • 29/10/2017

Cơ hội việc làm của thạc sĩ quản lý giáo dục thế nào?.Em đã tốt nghiệp chương trình cử nhân Quản lý giáo dục, hiện đi làm nhưng trái ngành.

Chi tiết...


ĐHSP Hà Nội tuyển sinh đào tạo ngành Quản lý giáo dục

  • 14/08/2016

Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục - Trường Đại học Sư phạm,Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,Khoa Quản lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chi tiết...


Đào tạo Thạc sĩ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • 05/04/2016

Giáo dục mầm non (Mã ngành: 60140101) Qui định trình độ ngoại ngữ đầu vào và đầu ra đào tạo Sau đại học áp dụng từ ngày 01/01/2015,3169/QĐ-ĐHSPHN

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động