Giảng Viên các hạng, Giáo sư, Phó giáo sư được xếp lương mới như thế nào?

  • 20/03/2021

Ngoài tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp, giảng viên cao cấp hạng I còn phải đạt các tiêu chuẩn sau đây. Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở...

Chi tiết...


Thạc sĩ Quản lý Giáo dục-Đại học Giáo dục ĐHQGHN

  • 29/10/2017

Cơ hội việc làm của thạc sĩ quản lý giáo dục thế nào?.Em đã tốt nghiệp chương trình cử nhân Quản lý giáo dục, hiện đi làm nhưng trái ngành.

Chi tiết...


ĐHSP Hà Nội tuyển sinh đào tạo ngành Quản lý giáo dục

  • 14/08/2016

Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục - Trường Đại học Sư phạm,Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,Khoa Quản lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chi tiết...


Đào tạo Thạc sĩ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • 05/04/2016

Giáo dục mầm non (Mã ngành: 60140101) Qui định trình độ ngoại ngữ đầu vào và đầu ra đào tạo Sau đại học áp dụng từ ngày 01/01/2015,3169/QĐ-ĐHSPHN

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động