Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  • 18/03/2016

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Hệ Cao Đẳng sư phạm mầm Non, Hệ Cao Đẳng sư Phạm Tiểu học. Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Chi tiết...


Quy chế đào tạo tín chỉ cao đẳng sư phạm ( khối sư phạm )

  • 20/10/2015

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ,Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động