Đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp và học phần bổ sung đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy

Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch năm học 2015 - 2016;
Căn cứ kế hoạch đào tạo đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa học 2013 - 2016;
Hệ Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội thông báo các quy định về đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp và học phần bổ sung đối với sinh viên năm thứ 3 như sau:
I. Đối với sinh viên đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp
1. Các điều kiện để sinh viên được đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp
- Điểm trung bình chung học tập của 4 học kì đầu đạt 2,5 và các học phần thuộc chuyên ngành làm khóa luận phải đạt từ 2,5 trở lên.
- Sinh viên có đơn đăng kí, được giảng viên đồng ý hướng dẫn, đề cương KLTN đạt yêu cầu và được Hội đồng khoa học và đào tạo khoa (HĐKH&ĐT khoa) lựa chọn.
- Các khoa lập danh sách sinh viên đăng kí làm khóa luận gửi về phòng Đào tạo trước ngày 15/10/2015. (Danh sách đề xuất của các khoa gửi về phòng Đào tạo gồm bản có chữ kí và file qua đồng chí Quyên và email: Caodangsuphamhanoi@gmail.com ).
2. Các quy định và biểu mẫu về KLTN được ban hành trong Quy định về quản lí, tổ chức hoạt động khóa luận tốt nghiệp đối với các hệ Chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
II. Đối với sinh viên đăng kí học phần bổ sung (không làm KLTN)
Sinh viên không làm KLTN phải đăng kí học thêm một số học phần chuyên môn được quy định trong chương trình của từng ngành và được xem như những học phần bắt buộc. Sinh viên đăng kí tại khoa và thông báo danh sách về phòng Đào tạo.
- Thời gian đăng kí học: Tuần đầu học kì 2 năm học 2015 - 2016.
- Thời gian học và thi: Theo lịch của nhà trường.
Nhà trường đề nghị trưởng các Khoa phổ biến tới các đồng chí giảng viên và sinh viên năm thứ 3 của khoa thực hiện đúng nội dung thông báo để đảm bảo quyền lợi học tập cho sinh viên.

  • 30/03/2016 02:32
  • caodangsuphamhanoi.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động