Chuyên ngành công nghệ thông tin - trình độ đại học

Học ngành Công nghệ thông tin yêu cầu những gì?.Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh lớp 12 học Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT năm 2016,V/v bồi dưỡng kiến thức Tin học, Ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, người lao động

1. Kiến thức.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

  Có khả năng làm việc hiệu quả như thành viên của một nhóm nghiên cứu tin học và phát triển phần mềm;

 Có trình độ toán rời rạc cao để hiểu và giải quyết được các mối liên quan bản chất toán học thuộc về các vấn đề phải giải quyết;

Tự quản lý việc tự học và tự nâng cao trình độ, bao gồm việc quản lý thời gian và năng lực tổ chức; giữ vững sự phát triển của cá nhân luôn theo sát sự phát triển kiến thức của công nghệ thông tin;

 Bước đầu sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

2. Kỹ năng.Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

 Có khả năng thực hiện, phác thảo và nâng cao hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở máy tính;

  Có kỹ năng đánh giá hệ thống máy tính theo các thuộc tính chất lượng nói chung và các khả năng ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tế;

  Có kỹ năng sử dụng các nguyên tắc quản lý có hiệu lực các thông tin, tổ chức thông tin và năng lực thu hồi thông tin cho các loại thông tin khác nhau, kể cả văn bản, hình ảnh, âm thanh và băng hình;

 Có kỹ năng áp dụng các nguyên lý về sự giao tiếp người-máy để đánh giá và thiết kế một đối tượng lớn các sản phẩm dựa trên sử dụng giao diện chung, các trang web và hệ thống truyền thông;

  Có kỹ năng phát triển công việc một cách hiệu quả thông qua sử dụng các công cụ thiết kế và xây dựng các phần mềm cho máy tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn;

Biết cách thao tác các công cụ máy tính và sử dụng hệ thống phần mềm một cách hiệu quả.

3. Thái độ.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người cán bộ nghiên cứu.

4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 Là kỹ sư tin học trong các Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm phần mềm,…

  Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động