Cử nhân ngành phù hợp, có thể Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư Phạm để làm giáo viên

Bộ GD&ĐT mới ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng làm giáo viên.

Theo Thông tư 11, những người có bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học được tham gia Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Khối lượng chương trình có 35 tín chỉ, trong đó 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn.

>> Học sinh có thể làm kiểm tra định kỳ online vì lý do bất khả kháng

>> Được dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp vì lý do bất khả kháng

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cử nhân muốn làm giáo viên tiểu học

Ngày 05/4/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Theo đó, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học theo quy định.

Đối tượng áp dụng: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).

Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng Sinh Viên Đại Sư Phạm Tiểu Học xếp lương với giáo viên THCS bao nhiêu ?

Người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm tiêu học cần thiết để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học gắn với một môn học ở nhà trường tiểu học, góp phần hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông.

Khối lượng chương trình Tuyển liên thông VB 2 Cao Đẳng sư phạm Vật lý, toán, sử tại Hà Nội

Tổng số: 35 tín chỉ, trong đó:

- Phần bắt buộc: 31 tín chỉ;

- Phần tự chọn: 04 tín chỉ.

Xem chi tiết nội dung Chương trình tại Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2021).

Theo Thông tư 12, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT) có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT phải trải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với thời lượng chương trình như sau: Khối học phần chung là 17 tín chỉ, gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ lựa chọn; Khối học phần nhánh gồm 17 tín chỉ nhánh THCS và 17 tín chỉ nhánh THPT.

Sau khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT, người học hội tụ những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường THCS/THPT

Hai Thông tư này đều có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động