Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm (Early Childhood Education)

Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm (Early Childhood Education) Thực hiện thông tư số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-ĐHSG-KTKĐCLGD ngày 18/04/2011

Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm (Early Childhood Education) Quyết định số 1109/QĐ-ĐHSG-KTKĐCLGD về việc ban hành Chuẩn đầu ra đào tạo các ngành Đại học và Cao đẳng. Dưới đây là danh mục chuẩn đầu ra các ngành đào tạo. (Phụ lục chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Tiếng Anh) và Tin học cho các ngành đào tạo).
Giáo dục Tiểu học (Primary School Education)
Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)

Công nghệ Thông tin (Information Technology)
Toán Ứng dụng (Applied Mathematics)
Kỹ thuật điện, điện tử (Electrical – Electronic Engineering)
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Telecommunications Electronics Engineering)
Khoa học Môi trường (Environmental Science)
Tài chính – Ngân hàng (Finance – Banking)
Kế toán (Accounting)
Quản trị Kinh doanh (Business Administration)
Việt Nam học (Vietnamese Studies (Culture and Tourism))
Khoa học Thư viện (Library Science)
Ngôn ngữ Anh (Thương mại – Du lịch) (English (Business and Tourism))
Luật (Law)
Thanh nhạc (Music (Voice))
Giáo dục Chính trị (Faculty of Political Education)
Quản lý Giáo dục (Educational Administration)
Sư phạm Toán học (Mathematics Education)
Sư phạm Vật lý (Physics Education)
Sư phạm Hóa học (Chemistry Education)
Sư phạm Sinh học (Biology Education)
Sư phạm Ngữ văn (Teaching Vietnamese Literature)
Sư phạm Lịch sử (Teaching History)
Sư phạm Địa lý (Teaching Geography)
Sư phạm Tiếng Anh (Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL))
Sư phạm Âm nhạc (Music Education)
Sư phạm Mỹ thuật (Art Education)
Giáo dục Tiểu học (Primary School Education)
Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)

  • 30/03/2016 04:56
  • caodangsuphamhanoi.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động