Khung chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (Education)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chuẩn đầu ra cho sinh viên tôt nghiệp các chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng tại trường ĐHSP Hà Nội. Ban hành theo Quyết định số: 5340/QĐ-ĐHSPHN ngày 18/12/2009.Dự án phat triển giáo viên THPT&TCCN-vụ giáo dục Đại học. Chuẩn đầu ra trình độ Đại học Sư phạm kĩ thuật đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Nhà xuất bản văn hóa thông tin,

Ngành Kỹ Thuật Công Nghiệp là gì và có nên học ?

Khóa Học Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nghiệp

Chương trình sư phạm kỹ thuật công nghiệp hệ Đại học

1. Kiến thức Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

 Hiểu được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

 Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và  khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

 Có kiến thức tổng quát về các quá trình công nghệ, quá trình kỹ thuật, các hệ thống, thiết bị kỹ thuật công nghệ thuộc các lĩnh vực Cơ khí, Động lực, Điện và Điện tử;

Hiểu được những kiến thức về khoa học giáo dục, đặc biệt là lí luận, phương pháp, phương tiện dạy học tiên tiến và vận dụng được vào quá trình dạy học bộ môn.

 Có trình độ ngoại ngữ đủ để giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành

Có đủ trình độ tin học để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu khoa học.

2. Kỹ năng Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

 Thực hiện thành thạo các nội dung thực hành cơ bản và chuyên sâu thuộc chương trình đào tạo để dạy học thực hành kỹ thuật.

 Tổ chức và thực hiện có hiệu quả quá trình dạy học kỹ thuật.

 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

 Tiếp cận, khai thác và ứng dụng các công nghệ mới trong dạy học cũng như thực tiễn.

3. Thái độ Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

 Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

 Hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ của người giáo viên kỹ thuật trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục.

4. Vị trí, khả năng công tác và học tập sau khi tốt nghiệp Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

 Có đủ sức khỏe, năng lực và phẩm chất để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học tại các trường phổ thông, Trung tâm KTTH-HN, các cơ sở dạy nghề, các trường Đại học và Cao đẳng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp sản xuất hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực Cơ khí, Động lực, Điện và Điện tử.

 Có năng lực làm việc độc lập, tự nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp ở các chuyên ngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vực của ngành đào tạo;

 Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động